Indeks Kitab

Kitab - Mujarobat Ad-Dairobi Kabiir

MUJAROBAT AD – DAIROBI KABIR  Kitab yang menerangkan berbagai faedah dan keistimewaan ayat Al-Quran untuk pengobatan  dan kepentingan lainnya sesuai dengan cara yang ditentukan. Kitab ini merupakan karangan Syaikh Ahmad Ad Dairobi. Kitab yang membahas ilmu Thib atau kedokteran dan dikatakan juga ilmu hikmah.

Secara garis besar, kitab ini terdiri dari 36 pasal yang menjelaskan beragam faedah dan keistimewaan dari ayat Al-Qur’an beserta amalannya seperti faedah membaca basmallah dan surat fatihah. Bagi para santri kitab ini sudah tidak asing lagi di dengar, Beberapa pesantren menjadikannya pengajian rutin dan beberapa menjadikannya kajian setiap Ramadhan atau event lainnya.

Latar belakang penulisan kitab ini sebagaimana diungkap penulis dalam mukadimah berawal dari pengalaman pribadi saat mendapati penguasa bengis yang hendak merampas tanah pemukiman dan perkebunan subur di kampungnya. Di tengah rasa was-was warga sekampung meminta bantuan kepada Syaikh Ahmad ad-Dairobi yang kala itu memang dikenal sebagai ahli agama. Tak ayal, Syaikh ad-Dairobi berbekal beberapa ijazah hizib dan wirid dari gurunya, ia memanjatkan doa dan istigasah beserta masyarakat agar kampungnya terbebas dari segala marabahaya dan kezaliman.

Di samping itu Syaikh ad-Dairobi juga mengamalkan surah Yasin dan hizib shalawat lainnya yang berfungsi menaruh rasa iba pada diri seseorang. Apa yang terjadi? Ajaib! dengan wasilah doa dan istighasah itu, si penguasa bengis ini dengan alasan iba tidak jadi menginvansi daerah mereka. Malahan terjadi perjanjian damai, di mana, si penguasa bengis ini akan melindungi daerah mereka dari sasaran penguasa zalim lainnya. Dari situlah, timbul ikhtiar kuat menuliskan berbagai amalan, Do'a, wirid—yang dikumpulkan dari banyak riwayat ulama baik yang diterima langsung maupun dari kitab-kitab salaf muktabar—sebagai wasilah ilmu hikmah perlindungan dan pengobatan.

Menariknya, Syaikh Dairobi juga mencatat amalan yang bisa mengobati seluruh penyakit dan menangkal datangnya wabah virus. Diriwayatkan dari Rasulullah Saw. beliau bersabda “Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat, apabila dibaca tiap pagi dan sore hari, dapat menjadi sarana untuk mendapatkan kesembuhan dan perlindungan diri dengan izin Allah. Yakni bacalah secara berurutan QS. ar-Ra’d [13]: 31, lalu QS. Thaha [20]: 105-107, lalu QS. Al-Hasyr [59]: 21-24 dan QS. an-Naml [27]: 88, seraya menantang eksistensi penyakit.” Wallahu A’lam bis Shawab

“Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al-Qur’an itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya.” (QS. ar-Ra’d [13]: 31)

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Mujarobat Ad-Dairobi Kabir, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab :  MUJAROBAT AD – DAIROBI KABIR (PDF)
Tebal           :   178 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

 

Lihat Kitab

Kitab Faidhul Khobir wa Khulasatut Taqrir

FAIDHUL KHOBIR WA KHULASATUT TAQRIR karangan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki.
Merupakan hasyiah kepada syarah Nahju Taisir karangan Sayyid Al-Masawi keatas matan manzumah tafsir az-zamzami oleh Sheikh Abdul Aziz Az-Zamzami,juga dalam kitab ini ta'liqot Musnad Dunya Al-allamah Muhammad Yasin Al-Fadani.
Matan Zamzami terdiri daripada 158 bait dalam membahaskan ilmu Usul Tafsir atau Ulum Al-Quran .

Terdapat enam perbahasan besar didalamnya:
1) Perbahasan penurunan Al-Quran seperti makki madani, hadori safari, asbab nuzul, awal dan akhir penurunan Al-Quran dan lain-lain.

2) Perbahasan sanad seperti murawatir, ahad, syaz, para huffaz dari kalangan sahabat dab tabiin dan lain-lain.

3) Perbahasan cara pembacaan seperti wakaf dan ibtida', imalah, idgham dan lain-lain.

4) Perbahasan lafaz Al-Quran seperti majaz, musytarak, lafaz selain arab didalam Al-Quran dan lain-lain.

5) Perbahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum tertentu seperti makna umum yang kekal dengan keumumannya, mujmal, muawwal, mutlak, muqayyad dan lain-lain.

6) Perbahasan makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaznya seperti Fasol wasol, Al-qosru dan lain-lain.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Faidhul Khobir, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : Faidhul Khobir wa Khulasatut Taqrir  (PDF)
Tebal           :   203 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab - Al-Minahus Saniyyah

AL - MINAHUS SANIYYAH karya dari Sayyid Abdul Wahab As Sya’roni. 
Kitab ini membahas tentang cara seorang hamba yang menempuh jalan akhirat atau spiritual melalui jalan tarekat.

Di dalamnya memuat beberapa hadits-hadits dan ayat-ayat yang mendukung isi kitab. Pembahasan kitab meliputi tatacara bertaubat, meninggalkan hal yang mubah, menghindari riya’, menjaga diri dari makanan haram, memerangi hawa nafsu dan pembahasan lainnya. Kitab ditulis dengan gaya bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Kitab ini sangat cocok bagi semua kalangan yang sedang menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Wajib Al Wujud.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Al Minahus Saniyyah, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : AL - MINAHUS SANIYYAH (PDF)
Tebal           :   39 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

 

Lihat Kitab

Kitab - Fadhilatus Syukr ala Nikmatihi

FADHILATUS SYUKR ALA NIKMATIHI Kitab karangan Imam Al Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Ja’far bin Muhammad bin Sahal as Sammarry.
Kitab  berisikan pembahasan hadits tematik tentang syukur. Penjelasan kitab ditulis dalam jenis manuskrip kuno dan disertai dengan beberapa sya’ir.

Kitab ini memuat 102 halaman dan 106 hadits  yang ditulis secara sistematis beserta sanadnya, dan sangat cocok bagi semua kalangan yang ingin mengetahui lebih dalam pemahaman tentang syukur berdasarkan redaksi hadits.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Fadhilatus Syukr ala Nikmatihi yang bisa kami bagikan.
Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : FADHILATUS SYUKR ALA NIKMATIHI (PDF)
Tebal           :   102 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab - Al-Ghuroba'

AL- GHUROBA'  Kitab fan Hadits dan Ilmu Hadits.
Kitab di susun oleh ulama Syafi’iiyah yang alim dan ahli hadist bernama Abu Bakar Muhammad bin al-Husaini bin Abdillah al-Baghdadi al-Ajurri.
Seorang Imam Ahlus Sunnah yang hidup pada abad ke 4 Hijriyyah.
 

Kitab ini merupakan kitab yang berharga bagi para peneliti dan professor dalam cabang ilmu Hadits khususnya serta cabang ilmu fiqih, biografi, dan lain-lain. Dalam kitab ini penulis mencoba menjelaskan secara mendetail tentang hadist yang membahasa tentang kata ghorib (asing) yang merupakan sabda Nabi tentang umat Nabi yang suatu saat akan kembali menjadi ghorib (asing).
Penulis memberikan penjelasan-penjelasan yang menarik yang didasarkan dari berbagai riwayat dan juga hadist-hadist lain yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. 

Secara garis besar kitab ini memuat 5 bahasan utama, yaitu:
Bagian pertama tentang orang-orang mukmin yang bias dikategorikan sebagai orang asing (ghorib) dan bagaimana gambaran mereka di dunia ini.
Bagian kedua menjelaskan tentang motivasi untuk bisa mencapai derajat orang-orang asing (ghuroba`).
Bagian ketiga menjelaskan tentang orang yang berada dalam derajat asing (ghorib) jika ia bersumpah pada Tuhannya maka ia pasti akan memenuhi sumpahnya.
Bagian keempat adalah penjelasan tentang orang-orang yang menyukai keterasingan dan menyembunyikan diri serta suka berpindah tempat untuk mengasingkan diri. Bagian kelima menjelaskan tentang kematian orang asing (ghuroba`).
Semua penjelasan dalam pembahasannya merupakan teks-teks hadist yang terpercaya dan riwayat-riwayat yang shohih.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Al Ghuroba, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : AL – GHUROBA’ (PDF)
Tebal           :   111 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab - Auliya' Syarqil Ba'id

AULIYA' SYARQIL BA'ID Kitab fan Sejarah Islam.
Kitab ini disusun oleh Dr. Basyar Al-Ja’fari. Salah satu kitab yang secara rinci menjelaskan fakta sejarah penyebaran Islam di Asia Timur khususnya kepulauan Melayu yang dipelopori oleh para saudagar dan ulama yang saat ini di Indonesia dikenal dengan nama Wali Songo.

Dalam kitab ini dengan rendah hati penulis mencoba mendekati ciri-ciri cerita yang terlupakan dan tidak diketahui, yang ditulis di atas perairan dan daratan Melayu dari pengetahuan pembaca non-spesialis Arab yang mungkin tahu banyak tentang hubungan Islam dan Eropa di masa Umayyah, Abbasiyah dan Fatimiyah, tetapi, tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang keseimbangan kekuasaan yang berlaku di wilayah Islam Melayu, atau tentang bagaimana Islam bisa berhasil dan menyebar luas di kawasan tersebut. Orang tahu secara umum bahwa penaklukan Islam, sebagian besar adalah tanah militer. tetapi ada fakta sejarah lain yang tidak diketahui yang belum cukup terungkap untuk membuktikan bahwa jenis penaklukan lain hampir mendekati batas legenda, yaitu penaklukan laut damai yang membawa panji Islam dan bahasa Muslim ke Asia Tenggara dan Kepulauan Melayu, dan dipimpin oleh para saudagar, da'i, cendekiawan, ahli geografi, yang melarikan diri dari penindasan politik dan kesempitan agama, yang pada suatu waktu mendominasi para pengambil keputusan di Khilafah.

Disinilah kitab ini dihadirkan oleh penulis untuk membuka cakrawala fakta sejarah perkembangan Islam yang saat ini menjadi kiblat kehidupan beragama dan bernegara. Kitab ini memuat hampir 480 halaman lebih yang terdiri dari 10 bab utama.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Auliya`u Syarqil Ba’id, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : AULIYA’ SYARQIL BA’ID (PDF)
Tebal           :   482 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab - Ajwibah Ibnu Hajar

AJWIBAH IBNU HAJAR Karya Ibnu Hajar Al Asqalani, lahir di Mesir tahun 773 H, wafat tahun 852 H di negeri yang sama. Seorang hafidz, muhadits, sekaligus faqih bermadzhab Syafi’i. Beliau dikenal penulis Fathul Bari (Syarh Sahih Bukhari), Bulughul Maram, Lisanul Mizan, dan lain - lain.

Nama lengkap Beliau Al Imam Al ‘Allamah al Hafizh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, Al Kinani, Al ‘Asqalani, Asy Syafi’i, Al Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “Al Hafizh”.

Kitab berisikan jawaban Ibn Hajar atas berbagai persoalan yang di pertanyakan oleh sejumlah muridnya. Pertanyaan tersebut diajukan oleh murid-murid melalui tulisan tangan yang dikirim dari berbagai wilayah,ada permintaan fatwa misalnya yang datang dari Makkah dan Baitulmaqdis, sementara Ibnu Hajar kala itu berdomisili di Mesir. Berbagai pertanyaan itu dikumpulkan per kategori dan dikirimkan secara kolektif.

Ada tiga pengirim utama dari kumpulan itu yaitu Syamsuddin bin Muhammad bin al-Khidir al-Mishri, Umar bin Fahad al-Hasyimi al-Makki, dan Zainuddin Ridlwan bin Muhamad bin Yusuf al-Aqabi. Namun demikian, di kitab yang sama, akan didapati pula sisi kerendahan hati Ibn Hajar. Meskipun terkenal mahir menguasai ilmu agama tetapi tak membuatnya enggan bertanya kepada sang guru.

Di bagian lain kitab ini di sertakan pula pertanyan-pertanyaan Ibnu Hajar kepada gurunya, al-Hafidz al-Iraqi.

Berbeda dengan kategori pertama, di bagian kedua tidak didapati keterangan ihwal identitas penanya. Bagian kedua dijelaskan tentang sejumlah permasalahan meliputi misalnya,  hukum dan derajat hadis tertentu  atau pun meminta arahan terkait makna hadis itu sendiri. Di antara isu yang ditanyakan kepada Ibnu Hajar adalah jumlah keseluruhan Nabi, siapa sajakah nama mereka, dan berapa total yang diutus sebagai Rasulullah SAW dari mereka.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Ajwibah ibnu hajar, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.


IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : AJWIBAH IBNU HAJAR (PDF)
Tebal           :   173 halaman (PDF)

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab Fawa'idul Makkiyyah

FAWA'IDUL MAKKIYYAH Kitab fan fiqh dan ushul.
Kitab ini disusun oleh ulama terkemuka bermadzhab Syafi’i Syaikh Alawi bin Ahmed Al-Saqqaf Al-Shafi'i Al-Makki (w. 1335 H).
Kitab kontemporer berkenaan dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa Syafi’iyyah, menarik bagi para peneliti dan mahasiswa yang tertarik pada studi fiqih.
Di mana letak kitab Al-Fawad Al-Makki yang dibutuhkan santri Syafi'iyyah dalam lingkup spesialisasi ilmu-ilmu prinsip-prinsip fiqh dan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan Madzhab Syafi’i, hadits, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan disiplin ilmu keislaman lainnya.

Kitab ini memuat beberapa pembahasan, meliputi: pentingnya ilmu, jenis-jenisnya, penjelasan tentang apa yang bermanfaat bagi seorang Muslim, adab para ulama dan pembelajar, kemaslahatan memperoleh kitab, keharusan para ulama untuk menuntut ilmu, keharusan mengikuti mazhab tertentu, dan penjelasan tentang empat mazhab, aturan taqlid (mengikuti) dalam ijtihad (penggalian hukum), doktrin-doktrin madzhab secara umum, aturan taqlid dalam keyakinan, jajaran ulama, dan perbedaan mereka, penjelasan dari buku-buku fiqih terpenting dari Syafi'i, sejarah mazhab Syafi'i pemikiran sejak awal berdirinya di tangan Imam Syafi'i ke zaman kita, dan bagaimana hal itu sampai kepada kita, dan peran dua Syekh al-Rafi'i dan al-Nawawi dalam mengedit doktrin Syafi'iyah dan revisinya, dan penjelasan dari buku-buku yang disetujui di dalam madzhab Syafi’i.

Kemudian penulis menyebutkan istilah para fuqaha Syafi'i dan ungkapan-ungkapannya dalam kitab-kitab mereka beserta artinya, rumusan modernisasi bagi kaum modernis, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan membacakan kitab-kitab hikayat terkenal kepada masyarakat yang tidak memiliki dasar atau otoritas, dan tidak bermanfaat. di dalamnya, dan aturan mantra dengan simbol dan kata-kata yang tidak dipahami atau bahasa Arab, dan hukum tentang riwayat wanita dan topik Israel, dan dia menyimpulkan dengan menyebutkan puisi di dalamnya. itu, dan dia mempersingkat frasanya dalam singkatan ini, jadi itu datang lengkap dengan apa yang dia maksudkan, tanpa pemanjangan yang membosankan, atau pemendekan topik.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Fawa'idul Makkiyyah, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab  : Fawa'idul Makkiyyah (PDF)
Tebal           : 167 halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab

Kitab - Fathu Robbil Bariyyah

FATHU ROBBIL BARIYYAH  Kitab fan ilmu Bahasa tepatnya tentang Gramatika Bahasa Arab (nahwu).
Karya Syaikhul Islam Burhanuddin Ibrahim al Bajuri seorang Teolog Muslim bermadzhab Syafi’i yang ahli hukum.
Kitab ini merupakan kitab penjelas (syarh) kitab nadlom Al Imrithi, kitab fenomenal dan popular dalam bidang ilmu nahwu khususnya di kalangan santri.
 
Secara garis besar kitab ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, sebagaimana kitab asalnya kitab ini diawali dengan bab Kalam dan diakhiri dengan bab Idlofah. Sebagaimana kitab penjelas (syarh) lainnya kitab ini mencoba mengupas maksud dan arti dari bait-bait dalam kitab al Imrithi melalui beberapa kata kunci dari setiap baitnya. Selain itu, penulis juga menambahkan keterangan tentang susunan kaidah nahwu dari bait-bait al Imrithi.
Kitab ini memuat sekitar 55 halaman dengan model penulisan kitab model klasik.

 Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Fathu Robbil Bariyyah, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : FATHU ROBBIL BARIYAH  (PDF)
Tebal           :   56  halaman (PDF)

 

Sumber: Kitab Islam Lengkap

 

Lihat Kitab

Kitab - Daqoiqul Akhbar fi Dzikri Jannati wa Nar

DAQOIQUL AKHBAR FI DZIKRI JANNATI WA NAR  kitab fan Aqidah.
Karya Syaikh Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi, kandungan kitab ini memang sangat menarik dan menakjubkan.
Sebagaimana tersurat dalam judulnya, kitab ini berisi berbagai riwayat dan kisah tentang kehidupan sebelum dan sesudah kematian, penciptaan makhluk, alam semesta, padang mahsyar, surga dan neraka, serta bagaimana wujud para malaikat dan cara mereka melaksanakan tugasnya masing masing.

Secara garis besar dalam kitab ini penulis memberikan informasi yang diriwayatkan melalui hadits Nabi dan Atsar para sahabat Nabi, mulai dari proses penciptaan ruh, dicabutnya ruh itu dari jasad, kondisi alam kubur hingga berbagai fase yang harus dilalui oleh seluruh makhlul pada hari kiamat.
Dengan membaca kitab ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang hal-hal ghaib dan mampu meningkatkan keimanan serta memperkuat akidah.
Kitab ini memuat sekitar 40 halaman dengan 46 bab, diawali dengan bab ruh  dan diakhiri dengan bab surga.

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Daqoiqul Akhbar yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab : DAQOIQUL AKHBAR FI DZIKRI JANNATI WA NAR  (PDF)
Tebal           :   42  halaman (PDF)

Sumber: Kitab Islam Lengkap

Lihat Kitab